Và tổng giám đốc điều hành của HP hiện tại là ông Mark Hurd, cựu chủ tịch đã 25 năm gắn bó với NCR Corp., tập đoàn công nghệ có doanh thu 6 tỷ mỗi năm và lợi nhuận 290 triệu đô la. Khi