Chương 41: Việc tốt được thưởng, việc ác thì bị phạt nặng Thẩm Lặng Trụ chỉ ngơ người ra ngay lập tức một thanh đoản kiếm của Hoa Thiên Cốt đã phóng ra, lao nhanh như tia chớp. Mũi kiếm muốn đâm vào trước